New Document สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานบุคลากร

ระบบค้นหาบุคลากร   


ลำดับ เลขตำแหน่ง หน่วยงาน กลุ่มงาน ชื่อ-นามสกุล ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง หมายเหตุ วันที่ปรับปรุงรายการ
1 1 ส่วนกลาง ส่วนกลาง นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สูง 2018-02-21 15:51:26
2 2 ส่วนกลาง ส่วนกลาง นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ ต้น 2018-02-21 15:51:26
3 3 ส่วนกลาง ส่วนกลาง นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการ ต้น 2018-02-21 15:51:26
4 4 ส่วนกลาง ส่วนกลาง นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการ ต้น 2018-02-21 15:51:26
5 5 ส่วนกลาง ส่วนกลาง -ว่าง- เชี่ยวชาญเฉพาะ เชี่ยวชาญ นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล 2018-02-21 15:51:26
ดูทั้งหมด >>

ระบบค้นหาตำแหน่งที่ว่าง   


หน่วยงาน กลุ่มงาน ชื่อตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง หมายเหตุ วันที่ปรับปรุงรายการ
ส่วนกลาง เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เชี่ยวชาญ นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล 2018-02-22 09:54:32
สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานคลังและพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ นางจันทนา มุ้งบัง 2018-02-22 09:54:32
สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชี่ยวชาญ นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ 2018-02-22 09:54:32
สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ นายไชยยันต์ เทพศิริสุนทร 2018-02-22 09:54:32
สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 2018-02-22 09:54:32
ดูทั้งหมด >>

รายงานการเปลี่ยนแปลงบุคลากร    


บุคลากรเข้า


บุคลากรออก

รายงานบุคลากรในแต่ละหน่วยงานแยกตามตำแหน่ง

,{ name: '', color: '#00BEA5', data: [21] }

กลุ่มงานที่รายงานตรงต่อเลขาธิการ

รวมบุคลากรทั้งหน่วยงาน 40 ราย

กองบริหารจัดการที่ดิน

รวมบุคลากรทั้งหน่วยงาน 14 ราย

กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวมบุคลากรทั้งหน่วยงาน 23 ราย

สำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

รวมบุคลากรทั้งหน่วยงาน 19 ราย

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

รวมบุคลากรทั้งหน่วยงาน 30 ราย

สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รวมบุคลากรทั้งหน่วยงาน 24 ราย

สำนักงานเลขานุการกรม

รวมบุคลากรทั้งหน่วยงาน 25 ราย

สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

รวมบุคลากรทั้งหน่วยงาน 18 ราย

สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

รวมบุคลากรทั้งหน่วยงาน 15 ราย

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รวมบุคลากรทั้งหน่วยงาน 76 ราย

สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

รวมบุคลากรทั้งหน่วยงาน 18 ราย

ส่วนกลาง

รวมบุคลากรทั้งหน่วยงาน 5 ราย

รวมบุคลากรทั้งหมด 307 ราย