New Document สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

KPI รายงานผลการปฏิบัติรายการตามคำรับรองการปฏิบัติ


รายละเอียดเพิ่มเติม

KPI รายมิติ


รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานมติคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหาร