New Document สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มนิติการ

ลำดับคดีจากปัจจุบัน ไป อดีต หมายเลขคดี ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี ประเด็นคำฟ้อง สถานภาพ/การดำเนินการ
คดีหมายเลขดำที่ ส. ๑๕/๒๕๖๐ นายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม -กรุงเทพมหานคร ที่ ๑ -ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. ที่ ๒ -สผ. ที่ ๓ -คชก. ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ที่ ๔ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ร้องสอด -ให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ (คชก.) ครั้งที่ ๗๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ -เพิกถอนใบรับแจ้งก่อสร้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกให้กับบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการจัดทำคำให้การ
คดีหมายเลขดำที่ ส.2/2560 บริษัทวังชัยนาท จำกัด -สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 1 - คชก.ด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ที่ 2 -ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ไม่มีอำนาจพิจารณาว่าที่ตั้งโครงการอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด ๗๕ เมกะวัตต์ อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งหรือขยายโรงงานน้ำตาลในทุกท้องที่ ท อยู่ระหว่างการจัดทำคำให้การ
คดีหมายเลขดำที่ ส.๑๐/๒๕๖๐ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนที่ 1 กับพวกรวม 16 คน -คชก.ด้านการจัดสรรที่ดินและบริการชุมชนที่ 1 - เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 2 -นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ 3 - ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ที่ 4 -การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเดอะยูโทเปีย 1 ของบริษัท สราญนิยม จำกัด โดยบริษัท พาดนราม่า คอนซัลแทนส์ จำกัด ไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับลงวันที่ 24 เมษายน 2555 ซึ่งมีข้อเท็จจริงหลายประการที่การจัดทำราย อยู่ระหว่างการจัดทำคำให้การ
คดีหมายเลขดำที่ ส. ๖๘/๒๕๕๙ โครงการท่าเทียบเรือสยามสุขสวัสดิ์ จ.สมุทรปราการ นางเฉียบ เนตรฉาย ที่ ๑ กับพวกรวม ๔๓ คนบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ร้องสอด -นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง ที่ ๑ -ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ที่ ๒ -สผ. ที่ ๓ -กรมเจ้าท่า ที่ ๔ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพิกถอนรายงาน EIA โครงการท่าเทียบเรือสยามสุขสวัสดิ์ ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว
คดีหมายเลขดำที่ ส. ๖๑/๒๕๕๙ โครงการศุภาลัยไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๒ คน (บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ผู้ร้องสอด -ผู้อำนวยการเขตยานนาวา ที่ ๑ -ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. ที่ ๒ -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ ๓ -คชก. ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ที่ ๔ -กรุงเทพมหานคร ที่ ๕ ขอให้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาอย่างใดๆ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพิกถอนความเห็นชอบรายงานโครงการศุภาลัยไลท์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร จัดทำคำชี้แจงต่อศาลแล้ว (อยู่ระหว่างรอคำสั่งให้ทำคำให้การ)
คดีหมายเลขดำที่ ส. ๕๓/๒๕๕๙ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๖ คน (บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด หรือบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ ทู จำกัด ผู้ร้องสอด) - ผู้อำนวยการเขตวัฒนา ที่ ๑ - ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. ที่ ๒ - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ ๓ - ผู้ว่าการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ ๔ - คชก. ด้านอาคาร การจัดส ขอให้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาอย่างใดๆ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เพิกถอนความเห็นชอบรายงานโครงการ แอชตัน อโศก ส่งคำให้การให้ศาลปกครองกลางแล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559
คดีหมายเลขดำที่ ส. ๒๙/๒๕๕๙ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ ๑ กับพวกรวม ๓๖ คน (บริษัท แบงค์ค็อกไนท์ บาซาร์ จำกัด ผู้ร้องสอด) -ผู้อำนวยการเขตจตุจักร ที่ ๑ -ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ที่ ๒ -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ ๓ -คชก. ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ที่ ๔ ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเนื้อหารายงาน EIA โครงการสวนลุมไนท์บาซาร์รัชดาภิเษก ของบริษัท แบงค์ค็อกไนท์ บาซาร์ จำกัด ว่าไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงฯ และทำการเพิกถอนมติหรือความเห็นชอบรายงานฯ โดยทันที ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว
คดีหมายเลขดำที่ ๒๖๗/๒๕๕๙ นายประมุท สูตะบุตร -คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่ ๑ -คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย ที่ ๒ -ลสผ. ที่ ๓ -กระทรวงการคลัง ที่ ๔ ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เพิกถอนระเบียบ สผ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพิกถอนมติ กกข.สผ. คดีนี้ ตลอดจนยกเลิกหรือเพิกถอนการสั่งการโดยไม่ชอบด้วย รธน. และกฎหมายของ กกข.สผ. และชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นจำนวนเงิน 500 ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว
คดีหมายเลขดำที่ ส. ๒๑/๒๕๕๘ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๖๐ คน -อธิบดีกรมชลประทาน ที่ ๑ -นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ที่ ๒ -สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๓ -ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ๔ -อธิบดีกรมป่าไม้ ที่ ๕ -คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ที่ ๖ -คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดก กก.วล. มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนห้วยโสมง เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยรายงานดังกล่าว มิได้เป็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล อยู่ระหว่างรอคำสั่งให้ทำคำให้การ
๑o คดีหมายเลขดำที่ ส. ๗/๒๕๕๘ นายเอกชัย อิสระทะ ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๐ คน -กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๑ -คณะรัฐมนตรี ที่ ๒ -จังหวัดสงขลา ที่ ๓ -เพิกถอนเขาคูหา ออกจากการเป็นพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ -ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันดำเนินการให้มีการฟื้นฟูเขาคูหา ตามแผนการฟื้นฟูเหมือง และให้ ยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลแล้ว
๑๑ คดีหมายเลขดำที่ ส. ๔๗/๒๕๕๘ มูลนิธิบูรณะนิเวศ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๐ คน -รมว.ทส. ที่ ๑ -กก.วล. ที่ ๒ -เพิกถอนประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ - เพิกถอนมติ กก.วล. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในระเบียบวาระที่ ๓.๕ เรื่องการกำหนดประมวลหลักการปฏิบัติ (COP) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร ยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ครบ 4 ขั้นตอน (รอศาลมีคำสั่งสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง)
๑๒ คดีหมายเลขดำที่ ส. ๖/๒๕๕๘ นายเจตน์ ศรีเงิน ที่ ๑ กับพวกรวม ๓๘๖ คน -รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๑ -กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ ๒ -อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ที่ ๓ -กำนันตำบลบ้านแหง ที่ ๔ -คชก.ด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถ ขอให้เพิกถอนรายงาน EIA โครงการเหมืองแร่ถ่านหิน ของบริษัท เขียวเหลือง จำกัด เนื่องจากได้ใช้ข้อมูลเท็จและขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการ ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว
๑๓ คดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๓๖๐/๒๕๕๕ (ศาลอาญา) บ. ดี แอนด์ เจ คลีน เอ็นเนอร์ยี่ ซิสเต็ม จำกัด ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๘ คน โจทก์ นางนิศากร โฆษิตรัตน์ และนางสาวสุชญา อัมราลิขิต จำเลย เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ตามมาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ยื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลแล้ว
๑๔ คดีหมายเลขดำที่๑๗๗๕/๒๕๕๕ นางกัลย์สุดา จาตุรกุล ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๕ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กับพวกรวม ๖ คน(คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว
๑๕ คดีหมายเลขดำที่๑๖๙๖/๒๕๕๕ นายสนั่น เพ็งกระจ่าง ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๘ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กับพวกรวม ๖ คน(คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว
๑๖ คดีหมายเลขดำที่๑๖๖๔/๒๕๕๕ นายณรงศักดิ์ ด้วงนิล ที่ ๑ กับพวกรวม ๓๐ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กับพวกรวม ๖ คน(คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว
๑๗ คดีหมายเลขดำที่๑๒๓๖/๒๕๕๕ นางวรรณิดา พฤกษ์จินดา ที่ ๑ กับพวกรวม ๓๖ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กับพวกรวม ๖ คน(คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด (อยู่ระหว่างรอหมายศาลให้จัดทำคำแก้อุทธรณ์)
๑๘ คดีหมายเลขดำที่๑๘๐๗/๒๕๕๓ อ. ๓๓๘/๒๕๕๘ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กับพวกรวม ๖ คน(คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) จัดทำคำแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว
๑๙ คดีหมายเลขดำที่ ส. ๔๘/๒๕๕๗ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ ๑ กับพวกรวม ๔๕ คน -การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ ๑ -กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๒ ขอให้ต่ออายุประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ จัดทำคำให้การยื่นต่อศาลปกครองกลางแล้ว
๒o คดีหมายเลขดำที่ ส. ๒๙/๒๕๕๘ นางสาวทองหล่อ กลิ่นภู่ ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน -สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ ๑ -สผ. ที่ ๒ -บ.กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด ที่ ๓ -บ.ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ ๔ -บ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคช ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ให้ความเห็นชอบ EIA โดยประมาท ไม่กำหนดปริมาณการใช้สารเบนโทไนท์ ไม่ควบคุมการใช้เบนโทไนท์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3-8 และไม่ออกตรวจสอบการรั่วไหลของสารเบนโทไนท์ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีทำให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 8025 ของผู้ฟ้องคดีได้รั ยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลแล้ว
๒๑ คดีหมายเลขดำที่ ส. ๒๗/๒๕๕๘ นางสาวทองหล่อ กลิ่นภู่ -สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ ๑ -สผ. ที่ ๒ -บ.กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด ที่ ๓ -บ.ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ ๔ -บ.ทีอาร์ซี คอนสตรัคช ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ให้ความเห็นชอบ EIA โดยประมาท ไม่กำหนดปริมาณการใช้สารเบนโทไนท์ ไม่ควบคุมการใช้เบนโทไนท์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3-8 และไม่ออกตรวจสอบการรั่วไหลของสารเบนโทไนท์ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีทำให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 9665 ของผู้ฟ้องคดีได้รั ยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลแล้ว
๒๒ คดีหมายเลขดำที่ ส. ๒๖/๒๕๕๘ นางจำเริญ กลิ่นภู่ -สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ ๑ -สผ. ที่ ๒ -บ.กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด ที่ ๓ -บ.ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ ๔ -บ.ทีอาร์ซี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ให้ความเห็นชอบ EIA โดยประมาท ไม่กำหนดปริมาณการใช้สารเบนโทไนท์ ไม่ควบคุมการใช้เบนโทไนท์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3-8 และไม่ออกตรวจสอบการรั่วไหลของสารเบนโทไนท์ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีทำให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 9664 ของผู้ฟ้องคดีได้รั ยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลแล้ว
๒๓ คดีหมายเลขดำที่ ส. ๒๘/๒๕๕๘ นางสุพิชญา กลิ่นภู่ -สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ ๑ -สผ. ที่ ๒ -บ.กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด ที่ ๓ -บ.ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ ๔ -บ.ทีอาร์ซี คอนสต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ให้ความเห็นชอบ EIA โดยประมาท ไม่กำหนดปริมาณการใช้สารเบนโทไนท์ ไม่ควบคุมการใช้เบนโทไนท์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3-8 และไม่ออกตรวจสอบการรั่วไหลของสารเบนโทไนท์ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีทำให้สวนกล้วยไม้ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหา ยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลแล้ว
๒๔ คดีหมายเลขดำที่ ส. ๑๑/๒๕๕๘ นางพยุง มีสบาย ที่ ๑ กับพวกรวม ๔๔ คน -นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ที่ ๑ -นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงเนิน ที่ ๒ -นายอำเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่ ๓ - เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง ที่ ๔ -ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ที่ ๕ - อธิบดีกรมที่ดิน ที่ ๖ ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ ถึงที่ ๑๑ เพิกถอนความเห็นชอบรายงาน ยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาล 27 กรกฎาคม 2559 (รอคำสั่งสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง)
๒๕ คดีหมายเลขดำที่ ๒๔๔๕/๒๕๕๕ นางประคอง สุขพุ่ม สผ. เรียกเงินที่ สผ. เรียกเกินจากสัญญารับทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ ยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลแล้ว
๒๖ คดีหมายเลขดำที่ ส. ๗/๒๕๕๘ นางสาวสุลีพร ธรรมมา ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๓ คน -สผ. ที่ ๑ - ลสผ. ที่ ๒ -รอง ลสผ. (นพดล) ที่ ๓ -คชก. ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ที่ ๔ -ขอให้เพิกถอนมติของ คชก. ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เรื่องการคำนวณพื้นที่ดินทั้งแปลง รวมทั้งความเห็นเรื่องโฉนดที่ดินแปลงใหญ่ที่สุดที่ติดกับถนนสาธารณะและอื่น ๆ ตามรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ยื่นคำให้การต่อศาลแล้ว (รอคำสั่งศาลสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง)
๒๗ คดีหมายเลขดำที่ ส. ๑๒/๒๕๕๘ พลอากาศโท กริช อัศวนนท์ (บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ร้องสอด) -คชก. ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ที่ ๑ -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ ๒ -ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ที่ ๓ -ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร ที่ ๔ ขอให้มีคำสั่งเพิกถอนความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เห็นชอบใน EIA ของบริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด ขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงที่ ๔ ที่อนุญาตให้บริษัท เอ็นอีดี แมเนจเม้นท์ จำกัด ก่อสร้างอาคารโครงการ EDGE Sukhumvit ๒๓ ยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลแล้ว
๒๘ คดีหมายเลขดำที่ ส. ๔/๒๕๕๗ พระสุวัฒน์ ปภสสโร ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๔ คน -บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด ที่ ๑ -อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ที่ ๒ -สผ. ที่ ๓ -องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด ที่ ๔ -รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ ๕ -ให้ยกเลิกสัมปทานปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L๒๗/๔๓ ดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น - เพิกถอนหนังสืออนุญาตขนย้ายอุปกรณ์เจาะสำรวจปิโตรเลียมเข้าไปในพื้นที่หลุมเจาะ DM-๕ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L๒๗/๔๓ ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลแล้ว 11 ธันวาคม 2558 (รอศาลมีคำสั่งสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริง)
๒๙ คดีหมายเลขดำที่ ส. ๕๒ ส. ๕๓/๒๕๕๗ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๗ คน (บริษัท ดีเวล แกรนด์ แอสเสท จำกัด ผู้ร้องสอด) -กรุงเทพมหานคร ที่ ๑ -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ ๒ -ผู้อำนวยการเขตพญาไท ที่ ๓ -สผ. ที่ ๔ - ลสผ. ที่ ๕ - คชก. ด้านอ -ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาอย่างหนึ่งอย่างใดสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนความเห็นชอบรายงาน EIA โครงการ D’MEMORIA PHAHOLYOTHIN ๘ ของบริษัท ดีเวล แกรนด์ แอสเสท จำกัด ที่เป็นเท็จหรือที่จัดทำโดยไม่ชอบ -ขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาอย่างห ยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลแล้ว
๓o คดีหมายเลขดำที่ ส. ๓๑/๒๕๕๗ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ ๑ กับพวกรวม ๗๐ คน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๔ คน (คชก. ด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ ที่ ๙) ขอให้สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องสั่งให้ผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับสัมปทานดำเนินกิจกรรมหรือโครงการเหมืองแร่ทั้งสามบริษัทข้างต้นได้ยุติ หรือหยุดประกอบกิจการหรือหยุดการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ในพื้นที่พิพาทไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษา ยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลแล้ว
๓๑ คดีหมายเลขดำที่ ส. ๑๕๔๙/๒๕๕๖ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๕๓ คน -อธิบดีกรมทางหลวง ที่ ๑ -รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ ๒ - สผ. ที่ ๓ -กก.วล ที่ ๔ -คณะรัฐมนตรี ที่ ๕ ขอให้เพิกถอนรายงาน EIA (โครงการก่อสร้างทางหลวงบางปะอิน-โคราช) ยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลแล้ว
๓๒ คดีหมายเลขดำที่ ส. ๑๕๐๔/๒๕๕๖ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) -สผ. ที่ ๑ -คชก.ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและการบริการชุมชน ที่ ๒ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ความเห็นชอบกับโครงการของผู้ฟ้องคดี ยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลแล้ว
๓๓ คดีหมายเลขดำที่ ๑๕๔๕/๒๕๕๖ นายสำรวม สุขพุ่ม สผ. ขอให้เรียกเงินที่ สผ. เรียกเกินจากสัญญาข้าราชการลาศึกษา ยื่นทำคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลแล้ว
๓๔ คดีหมายเลขดำที่ ส.๕/๒๕๕๖ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ ๑ กับพวกรวม ๓๖ คน -คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ ๑ -การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๒ -คชก. ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ที่ ๓ -เลขาธิการ สผ. ที่ ๔ -บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด ที่ ๕ ขอให้เพิกถอนรายงาน EHIA ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงงานความร้อนของบริษัทเก็คโค่-วัน จำกัดและนำความเห็นของ กอสส. ไปปฏิบัติทั้งหมด ยื่นคำให้การเพิ่มเติมต่อศาลแล้ว
๓๕ คดีหมายเลขดำที่ อส. ๔๘/๒๕๕๗ นายพินิจ สารภูมี ที่ ๑ กับพวกรวม ๗๓ คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๓ คน (สผ. ที่ ๘) ขอให้มีคำสั่งรื้อถอนโรงประกอบโลหกรรมแร่ทองคำ (โรงงานส่วนขยายที่ 1) ที่ก่อสร้างเสร็จก่อนที่จะได้รับใบอนุญาต ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว
๓๖ คดีหมายเลขดำที่ อส.๑๙๗/๒๕๕๘ นางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งเรืองธนาสกุล(บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ผู้ร้องสอด) จังหวัดปทุมธานี ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (สผ. ที่ ๔) ยื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว
๓๗ คดีหมายเลขดำที่ ๑๒๔๒/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๘๘/๒๕๕๖ (คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๓๖/๒๕๕๖) นายวิรัตน์ มีทรัพย์ทอง ที่ ๑ กับพวกรวม ๗ คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน ศาลปกครองกลางพิพากษาให้ สผ. จัดทำกฎกระทรวงพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
๓๘ คดีหมายเลขดำที่ ส.๓/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ ส. ๕๒/๒๕๕๘ คดีหมายเลขดำที่ อส. ๗๒/๒๕๕๘ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๖ คน -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ ๑ -ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ที่ ๒ - ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ที่ ๓ - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๔ -บ ขอให้เพิกถอนรายงาน EIA โครงการอาคารชุดแอสปายคอนโดมิเนียมงามวงศ์วาน ของบริษัทเดอะแวลู พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๘ โดยยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ (อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด)
๓๙ คดีหมายเลขดำที่๑๗๘๕/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๙๖๒/๒๕๕๘ คดีหมายเลขดำที่ อ. ๖๖๔/๒๕๕๘ สมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อน ที่ ๑ กับพวกรวม ๓๐๙ คน -กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ที่ ๑ -รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ ๒ -คณะรัฐมนตรี ที่ ๓ -คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ๔ -เลขาธิการ สผ. ที่ ๕ 1. ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 สั่งการหรือแนะนำให้ รมว.ทส ประกาศให้พื้นที่เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า และพื้นที่ใกล้เคียงในรัศมี 120 ไมล์ทะเลเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตาม พรบ.ส่งแสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาตรา 43 และมาตรา 44 ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว
๔o คดีหมายเลขดำที่ อ. ๔๓๕/๒๕๕๘ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ ๑ กับพวกรวม ๓๕ คน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑ กับพวกรวม ๙ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) - ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนรายงานอีไอเอ ของโครงการตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๓ ที่อยู่ในพื้นที่จ.ระยอง ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คชก. แล้ว โดยให้นำกลับมาดำเนินการให้ครบถ้วนตาม รธน. ๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง และพรบ.สุขภาพแห่งชาติ ๒๕๕๐ และขอให้ยุติการรับเรื่องห ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว
๔๑ คดีหมายเลขดำที่ อ. ๙๑๐/๒๕๕๓ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ ๑ กับพวกรวม ๔๓ คน -คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ๑ -เลขาธิการ สผ. ที่ ๒ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๓ -รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๔ -รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ท -ขอให้ศาลพิพากษาสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือที่ ๒ เพิกถอนรายงานอีไอเอ ของโครงการที่อยู่ในพื้นที่จ.ระยอง ตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๗ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คชก. นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ส.ค. ๕๐ เป็นต้นมา จนถึงวันที่ศาลมีคำวินิจฉัยหรือมีคำพิพากษาทั้งหมด และขอใ ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว
๔๒ คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๔๗/๒๕๕๖ สมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุ่งเขาหลวง ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๔๒ คน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเขาหลวง ที่ ๑ กับพวกรวม ๘ คน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 7 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ 8) ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 7 โดยคำแนะนำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 8 ออกกฎกระทรวง ประกาศกำหนดให้พื้นที่ป่าดอนยางเหี้ยน (นางเฮี้ยน) และพื้นที่โดยรอบที่มีสภาพป่าชุมชนเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหน ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว
๔๓ คดีหมายเลขดำที่ อ. ๔๘๑/๒๕๕๖ นายตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี ที่ ๑ กับพวกรวม ๖๑ คน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน (คณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านโรงไฟฟ้าพล้งความร้อนที่ 2) ขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ที่ให้ความเห็นชอบรายงาน EIA โครงการโรงไฟฟ้าหนองแซง ของบริษัทเพาเวอร์ เจเนอเรชั่น ซัพพลาย จำกัด ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว
๔๔ คดีหมายเลขดำที่ ๖๘/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ 309/2559 นางหอมหวล บุญเรือง ที่ ๑ กับพวกรวม ๔๙ คน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑ กับพวกรวม ๗ คน ขอให้ประกาศให้ดอยแม่ออกรูเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ศาลปกครองเชียงใหม่มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามขึ้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดในการพิจารณาประกาศกำหนดให้ดอยแม่ออกรู เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้
๔๕ คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๑๘๐/๒๕๕๕ นายทองหล่อ แก้วประดับ กับพวกรวม ๑๖๗ คน -องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ ๑ -นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ ๒ -เทศบาลนครระยอง ที่ ๓ -นายกเทศมนตรีนครระยอง ที่ ๔ - เทศบาลเมืองมาบตาพุด ที่ ๕ -นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ที่ ๖ โครงการศูนย์กำจัดขยะรวมแบบครบวงจร จ.ระยอง เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว
๔๖ คดีหมายเลขดำที่ ฟ.๗/๒๕๕๓ บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด กับพวกรวม ๒ คน คณะรัฐมนตรี ขอให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เรื่องเห็นชอบการขึ้นทะเบียนรายนามพรุแม่รำพึงให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติและเห็นชอบต่อมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำรวม 17 มาตรการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2552 อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
๔๗ คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๓๒๙/๒๕๕๕ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ ๑ กับพวกรวม ๓๘ คน (บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้ร้องสอด) -นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ที่ ๑ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ที่ ๒ -เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน ที่ ๓ -นายอำเภอบางสะพาน ที่ ๔ ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว (ธันวาคม 2555)
๔๘ คดีหมายเลขดำที่ อ. ๕๘๐-๕๙๐/๒๕๕๓ นายพิชัย โชควนิชวัฒนาหรือโชคดีวนิชวัฒนา โดยนายจิระวัฒน์ โชคดีวนิชวัฒนา ผู้เข้าแทนที่คู่กรณีผู้ถึงแก่ความตาย กับพวกรวม ๗๖๒ คน -นายกรัฐมนตรี ที่ ๑ -กระทรวงพลังงาน ที่ ๒ -การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ ๓ -กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๔ -กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๕ ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว
๔๙ คดีหมายเลขดำที่ อ. ๖๐๔/๒๕๕๖ สมาคมสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ ๑ มูลนิธิป้องกันควันพิษและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ ๒ ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ดวงแข ที่ ๓ -คณะรัฐมนตรี ที่ ๑ -นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ๒ -รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๓ -ปลัดก ขอให้ศาลเพิมถอนมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เรื่องให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมชุดใหม่ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ที่แต่งต ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว
๕o หมายเลขดำที่ 6/2547 นายสงกรานต์ ดวงบุบผา กับพวกรวม ๕ คน คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดระยอง ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน ขอให้ศาลเพิกถอนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไปยังสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ระยอง) ซึ่งเห็นชอบโดย สผ. ซึ่งไม่ชอบโดยกฎหมาย อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยอง
ลำดับคดีจากปัจจุบัน ไป อดีต หมายเลขคดี ผู้ฟ้อง ผู้ถูกฟ้อง ประเด็นคำฟ้อง สถานภาพ/การดำเนินการ
คดีหมายเลขดำที่ อท.๑๗๑/๒๕๖๐ พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา (สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามทุจริต ๓) พลตำรวจตรีพงษ์เดช พรหมมิจิตร เรื่อง ให้ส่งประกาศกระทรวงฯ เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน รวมทั้งประกาศกระทรวงฯ อื่น ที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา แจ้งศาลเมื่อ ๑๓ มิย. ๖๐ ว่า ไม่มีประกาศกระทรวงฯ เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
คดีหมายเลขดำที่ ส.๑-ส.๒/๒๕๕๙ นางสาวฐานิตา อ่องเภา ที่ ๑ กับพวกรวม ๑,๐๗๗ คน -อธิบดีกรมโณงงานอุตสาหกรรม ที่ ๑ -อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๒ -บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล ที่ ๓ -องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง ที่ ๔ ให้ สผ. ชี้แจงข้อเท็จจริง และจัดส่งสำเนารายงานอีไอเอ โครงการผลิตน้ำตาลทราย
คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๔๖๘/๒๕๕๙ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) นางสาวสมลักษณ์ หุตานุวัตร ให้ สผ. จัดส่งรายงาน EIA และ EHIA ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และรายงานการติดตาม ตั้งแต่เปิดเหมืองจนถึงปัจจุบัน จัดส่งพยานเอกสารไปยังศาลจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
คดีหมายเลขดำที่ ๔๙๐๖/๒๕๕๓ นางสาวศรีวรินทร์ บุญทับ ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๒๔ คน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ให้ สผ. จัดส่งเอกสาร จำนวน ๑๖ รายการ จัดส่งพยานเอกสารไปยังศาลแพ่ง (รอบแรก) เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
คดีหมายเลขดำที่ พ ๓๐/๒๕๕๙ นางอภิญญา เพชรศรี บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้ สผ. เป็นพยานบุคคล สผ.ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นพยานบุคคลตามหมายเรียกของศาลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
คดีหมายเลขดำที่ ๑๑๕๐/๒๕๕๗ สมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็กระยอง ที่ ๑ กับพวกรวม ๔๒๙ คน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้ สผ. จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่อส่งน้ำมัน หรือการขนส่งน้ำมัน ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จัดส่งพยานเอกสารไปยังศาลจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๕๙
คดีหมายเลขดำที่ ๕๗๔/๒๕๕๘ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด นายสุรพันธ์ รุจิไชยวัฒน์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน ให้ สผ. จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ทองคำ บริษัท ทุ่งคำ จำกัด จัดส่งพยานเอกสารให้ศาลแล้ว
คดีหมายเลขดำที่ ส. ๔๓/๒๕๕๘ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ ๑ กับพวกรวม ๗๙ คน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน (บริษัท เอสซี แอสเซท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ร้องสอด) ให้ สผ. ส่งรายงานการตรวจสอบและความเห็นในการตรวจสอบเรื่องมลพิษของเสียงและฝุ่นละออง จากการก่อสร้างอาคารชินวัตร ๔ ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้พักอาศัยในอาคารสายลมคอนโดมิเนียม จัดส่งข้อมูลให้ศาลแล้ว
คดีหมายเลขดำที่ ส. ๑/๒๕๕๘ นายประกอบ จันทร์แก้ว กับพวกรวม ๖๙ คน อธิบดีกรมเจ้าท่า ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน ให้ สผ. ให้ถ้อยคำ พร้อมทำคำชี้แจงต่อศาล สผ. ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นพยานบุคคลตามหมายเรียกของศาลเรียบร้อยแล้วเมื่อ ๒๔ ก.พ. ๕๘
๑o คดีหมายเลขดำที่ อม. ๓/๒๕๕๖ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายนพดล ปัทมะ ให้ สผ. ส่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (เอกสารเรื่องมรดกโลก) ได้ดำเนินการจัดส่งพยานเอกสารให้แก่ศาลแล้ว
๑๑ คดีหมายเลขดำที่๑๒๔๐/๒๕๕๔ บริษัท อาชานิ จำกัด โจทก์ บริษัท ฟายน์โฮม เฮ้าส์ซิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำเลย ให้ สผ. ส่งรายงานการตรวจสอบและอนุมัติของคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง โครงการ อนันตรา เดอะริเวอร์ อาคาร B ของ บริษัท ฟายน์โฮม เฮ้าส์ซิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดส่งข้อมูลให้ศาลแล้ว
๑๒ คดีหมายเลขดำที่๑๑๔๐/๒๕๕๔ บริษัท อาชานิ จำกัด โจทก์ บริษัท อนันตรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ บริษัท ฟายน์โฮม กรีนลิฟวิ่ง จำกัด จำเลย ให้ สผ. ส่งรายงานการตรวจสอบและอนุมัติของคณะกรรมการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง โครงการ อนันตรา เดอะริเวอร์ อาคาร A ของบริษัท อนันตรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ บริษัท ฟายน์โฮม กรีนลิฟวิ่ง จำกัด จัดส่งข้อมูลให้ศาลแล้ว
๑๓ คดีหมายเลขดำที่ ๑๒๐๙/๒๕๕๓ พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช โจทก์ นายโสภณหรือไกร วัชรสินธ์ จำเลย ให้ สผ. ส่งหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำภาคใต้ และแผนที่ระวางขีดเขตป่าฯ ได้ดำเนินการจัดส่งพยานเอกสารให้แก่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว
๑๔ คดีหมายเลขดำที่ ๖๖๔/๒๕๕๔ บริษัท พีรพลมายนิ่ง จำกัด นายเอกชัย อิสระทะ ที่ ๑ กับพวกรวม๙ คน ได้ดำเนินการจัดส่งพยานเอกสารให้แก่ศาลจังหวัดสงขลาแล้ว
๑๕ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๑๑๐/๒๕๕๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง ผู้เรียกร้อง บริษัท พาวิลเลี่ยน บีช รีสอร์ท จำกัด ผู้คัดค้าน สผ. ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นพยานบุคคลตามหมายเรียกของศาลเรียบร้อยแล้ว
๑๖ คดีหมายเลขดำที่ส.๓๙/๒๕๕๕ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ ๑ กับพวกรวม ๗๙ คน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑ กับพวกรวม ๗ คน ให้ สผ. ทำคำชี้แจงพร้อมแสดงพยานหลักฐานว่าการทำกำแพงหรือพนังกั้นน้ำล้อมรอบนิคมอุตสาหกรรมต้องผ่านการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพก่อนหรือไม่ ได้ดำเนินการจัดส่งคำชี้แจงให้แก่ศาลแล้ว
๑๗ คดีหมายเลขดำที่ ๑๒๘๐/๒๕๕๓ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤมล จันทสุวรรณที่ ๑ กับพวก โจทก์ บริษัท พีรพลมายนิ่ง จำกัด ที่ ๑, บริษัท แคลเซียมไทยอินเตอร์ จำกัด จำเลย ได้ดำเนินการจัดส่งพยานหลักฐานให้แก่ศาลแล้ว
๑๘ คดีหมายเลขดำที่ส.๑/๒๕๕๔ บริษัท อินพุท เอาท์พุท เทคโนโลยี จำกัด เจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์) ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน ได้ดำเนินการจัดส่งพยานหลักฐานให้แก่ศาลแล้ว
๑๙ คดีหมายเลขดำที่ ๙๒/๒๕๕๓ รองศาสตราจารย์นุชนาฎ จงเลขา ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๙ คน นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ที่ ๑ กับพวกรวม ๘ คน ได้ดำเนินการจัดส่งพยานหลักฐานให้แก่ศาลแล้ว
๒o คดีหมายเลขดำที่๔๒๔๒/๒๕๕๒ ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี โจทก์ นายนพพล น้อยบ้านโง้ง ที่ ๑ กับพวก ได้ดำเนินการจัดส่งพยานหลักฐานให้แก่ศาลแล้ว
๒๑ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ ๑๑๐/๒๕๕๐ ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง (ผู้เรียกร้อง) บริษัท พาวิลเลี่ยน บีช รีสอร์ท จำกัด ให้ สผ. ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Phuket Royal Pavilion Beach Resort สผ. ได้แจ้งตอบไปแล้วว่า ไม่พบข้อมูลรายงานฯ ดังกล่าว ในความครอบครองของ สผ.
๒๒ คดีหมายเลขดำที่๔๘๖/๒๕๕๓ ระหว่างนายธน เตโชติวาล ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๓ คน โจทก์ นิติบุคคลอาคารชุดวิลล่าสาธร (จำเลยร่วม) บริษัท ทีซีซีซีแอล กรุงธน ที่ ๑ บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล แลนด์ จำกัด ที่ ๒ โจทก์ทั้ง ๑๓ คน อ้างเลขาธิการ สผ. หรือผู้แทน เป็นพยานบุคคล เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สผ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ไปเป็นพยานในวัน เวลาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
๒๓ คดีหมายเลขดำที่๓๖๗/๒๕๕๓ ระหว่าง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โจทก์ นิติบุคคลอาคารชุดตรีทศ ซิตี้ มารีน่า ที่ ๑ กับพวกรวม ๘ คน ให้ เลขาธิการ สผ. ไปเป็นพยาน ศาลแพ่งธนบุรีได้ยกเลิกหมายนัดดังกล่าว
๒๔ คดีหมายเลขดำที่๖๔/๒๕๕๒ ระหว่าง นายติ๊บ ยาเถิน ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๑๘ คน โจทก์ บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน จำเลย ได้ดำเนินการจัดส่งพยานหลักฐานให้แก่ศาลแล้ว
๒๕ คดีหมายเลขดำที่ ๙๗๔/๒๕๕๓ พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี (โจทก์) นางสาวทอง สาไทยสง ที่ ๑ กับพวกรวม๘ คน (จำเลย) ได้ดำเนินการจัดส่งพยานหลักฐานให้แก่ศาลแล้ว
๒๖ คดีหมายเลขดำที่ ๑๕๐๑/๒๕๕๒ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (โจทก์) นางสาวศรีวรินทร์ บุญทับ (จำเลย) ได้ดำเนินการจัดส่งพยานหลักฐานให้แก่ศาลแล้ว
๒๗ คดีหมายเลขดำที่ ๘๕๗๖/๒๕๕๑ นางสาวกมลภู จันทูป (โจทก์) บริษัท ริซี่ เพลส ๒๐๐๒ จำกัด ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน (จำเลย) ได้ดำเนินการจัดส่งพยานหลักฐานให้แก่ศาลแล้ว
๒๘ คดีหมายเลขดำที่ ๒๓๐๑/๒๕๕๒ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) นางหรือแพทย์หญิงอรพรรณ์ เมธาดิลกกุล ได้ดำเนินการจัดส่งพยานหลักฐานให้แก่ศาลแล้ว
๒๙ คดีหมายเลขดำที่ ๓๖๗๘/๒๕๕๐ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) นางสาวประวิทย์ บุญทับกับพวกรวม ๒ คน ได้ดำเนินการจัดส่งพยานหลักฐานให้แก่ศาลแล้ว
๓o คดีหมายเลขดำที่ ๑๑๖๒/๒๕๕๐ นายสุธรรม นิศารัตน์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย และสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดส่งพยานหลักฐานให้แก่ศาลแล้ว
๓๑ คดีหมายเลขดำที่๔๔/๒๕๔๗ นางมะลิวรรณ นาควิโรจน์กับพวกรวม ๖๒ คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกับพวกรวม ๗ คน เจ้าหน้าที่ได้ไปเป็นพยานในคดีแล้ว
๓๒ คดีหมายเลขดำที่๒๓๖๕/๒๕๔๕ นายสำรอง น้ำเพชรกับพวกรวม ๒๑๐ คน ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับพวกรวม ๕ คน สำนักงานฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสุสานและฌาปณสถานฟ้าประทานพรเรียบร้อยแล้ว
๓๓ คดีหมายเลขดำที่๒๓๓/๒๕๔๕ นายสุวัชชัย เอกชัยศิริ บริษัท เอกชัยอาหารสากล จำกัดกับพวกรวม ๕ คน เจ้าหน้าที่ได้ไปเป็นพยานในคดีแล้ว
๓๔ คดีหมายเลขดำที่ ๓๗๓/๒๕๔๕ นายเลิศ จรหม่านกับพวกรวม ๖ คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กับพวกรวม ๓ คน ได้ดำเนินการจัดส่งพยานหลักฐานให้แก่ศาลแล้ว
ลำดับคดีจากปัจจุบัน ไป อดีต หมายเลขคดี ผู้ฟ้อง ผู้ถูกฟ้อง ประเด็นคำฟ้อง สถานภาพ/การดำเนินการ
คดีหมายเลขดำที่ ส. ๑๐/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ส. ๑๖/๒๕๕๙ นายสำรวย ชาติทำ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๑ คน -อธิบดีกรมชลประทาน ที่ ๑ -นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ที่ ๒ -สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๓ -ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ๔ -อธิบดีกรมป่าไม กก.วล. มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนห้วยโสมง เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยรายงานดังกล่าว มิได้เป็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล ศาลปกครองระยอง มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีและให้จำหน่วยคดีออกจากสารบบความ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
คดีหมายเลขดำที่ ส. ๙/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ส. ๑๕/๒๕๕๙ นายชาย เจียมกระโทก ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๑ คน -อธิบดีกรมชลประทาน ที่ ๑ -นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ที่ ๒ -สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๓ -ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ๔ -อธิบดีกรมป่าไม กก.วล. มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนห้วยโสมง เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยรายงานดังกล่าว มิได้เป็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล ศาลปกครองระยอง มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีและให้จำหน่วยคดีออกจากสารบบความ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
คดีหมายเลขดำที่ ส. ๘/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ส. ๑๔/๒๕๕๙ นายอำนาจ ต้นเหตุ ที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน -อธิบดีกรมชลประทาน ที่ ๑ -นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ที่ ๒ -สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๓ -ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ๔ -อธิบดีกรมป่าไม กก.วล. มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนห้วยโสมง เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยรายงานดังกล่าว มิได้เป็นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล ศาลปกครองระยอง มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีและให้จำหน่วยคดีออกจากสารบบความ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
คดีหมายเลขดำที่ ส. ๑๖/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ส.15/2555 นายน้อย ใจตั้ง ที่ ๑ กับพวกรวม ๙๒ คน -สผ. ที่ ๑ -คชก. ด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ที่ ๒ -บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ที่ ๓ ขอให้เพิกถอนรายงาน EIA โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ้านค่าย จ.ระยอง ขอให้เพิกถอนมติเห็นชอบรายงาน EIA ผู้ฟ้องคดีไม่ได้จัดทำคำคัดค้านคำให้การภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ศาลจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
คดีหมายเลขดำที่๑๑๗๖/๒๕๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ 1990/2559 สมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อน ที่ ๑ กับพวกรวม ๖๕๑ คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ ๑ กับพวกรวม ๕ คน (ประธาน กก.วล ที่ 2 เลขาธิการ สผ.ที่ 4) -ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และที่ ๔ ร่วมกันเพิกถอนรายงานอีไอเอโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ๖๐๐ เมกะวัตต์ ของ บ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา ที่ผ่านความเห็นชอบจากคชก.แล้ว โดยให้นำกลับมาดำเนินการให้ครบถ้วนตามรธน.๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง และพรบ.ส ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 และไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขดำที่ ส. ๖๕/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ ส.664/2559 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน (บริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด ผู้ร้องสอด) -ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ที่ ๑ -ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. ที่ ๒ -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ ๓ -คชก.บริการชุมชน ที่ ๔ ขอให้มีคำสั่งหรือคำพิพากษาอย่างใดๆ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพิกถอนความเห็นชอบรายงานโครงการ PARK ๒๔ ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองถอนคำฟ้องคำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
คดีหมายเลขดำที่ ส. ๔๒/๒๕๕๘ นางสาวคีติกา ธนวิกสิต ที่ ๑ กับพวกรวม ๙ คน -สผ. ที่ ๑ -ลสผ. ที่ ๒ -คชก. ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ที่ ๓ -กทม. ที่ ๔ - ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง รายงานอีไอเอ โครงการอาคารชุดเดอะพาร์คแลนด์ เพชรเกษม-ท่าพระ และขอให้ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีขอถอนฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่ 2 และที่ 3
คดีหมายเลขดำที่๒๒๙๑/๒๕๕๕ นางสุรีย์ลักษณ์ คงเจริญโชค บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขดำที่๒๒๙๐/๒๕๕๕ นายสมพงษ์ มณีอินทร์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๑o คดีหมายเลขดำที่๒๑๘๙/๒๕๕๕ นายสุนทร เพ็ชรรูป ที่ ๑ กับพวกรวม ๗ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน(คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๑๑ คดีหมายเลขดำที่ ๒๑๕๕/๒๕๕๕ นางสุนันทา ขำมิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๑๒ คดีหมายเลขดำที่ ๒๑๓๙/๒๕๕๕ เด็กหญิงพรทิพย์ เซ๊ะวิเศษ โดยนายนิพนธ์ เซ๊ะวิเศษ ผู้แทนโดยชอบธรรมที่ ๑ กับพวก รวม ๑๙ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๑๓ คดีหมายเลขดำที่ ๒๑๓๘/๒๕๕๕ นายนิพนธ์ เซ๊ะวิเศษ ที่ ๑ กับพวกรวม๑๙ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๑๔ คดีหมายเลขดำที่ ๒๐๙๖/๒๕๕๕ นางสาวอรนุช สังฆมิตกุล ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๗ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๑๕ คดีหมายเลขดำที่๒๐๙๒/๒๕๕๕ นางสาวสุกัญญา คำเพชรดี ที่ ๑ กับพวก รวม ๒๙ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๑๖ คดีหมายเลขดำที่ ๒๐๖๖/๒๕๕๕ เด็กชายภูบดินทร์ สังฆมิตกุล โดยนางสาวอารีรัตน์ แก้วนวล ผู้แทนโดยชอบธรรม ที่ ๑ กับพวก รวม ๑๗ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๑๗ คดีหมายเลขดำที่ ๒๐๔๘/๒๕๕๕ นางอาภา ทิพยวงศ์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๘ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๑๘ คดีหมายเลขดำที่ ๒๐๓๑/๒๕๕๕ เด็กหญิงวานิษา วงศ์คำชิน โดยนายพชร หรือเหมือน วงศ์คำชิน ผู้แทนโดยชอบธรรม ที่ ๑ กับพวก รวม ๑๗ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง และไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๑๙ คดีหมายเลขดำที่ ๒๐๐๓/๒๕๕๕ นางสาวรัชฎา จันทร์ประเสริฐ ที่ ๑ กับพวก รวม ๑๘ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๒o คดีหมายเลขดำที่ ๑๙๘๖/๒๕๕๕ นายณเรศ สืบเชื้อ ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๗ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๒๑ คดีหมายเลขดำที่ ๑๙๖๘/๒๕๕๕ เด็กชายอาจณรงค์ สวนมาลา หรือจันทร์สา โดยนางสายทอง ผลจัด ผู้แทนโดยชอบธรรม ที่ ๑ กับพวก รวม ๑๘ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๒๒ คดีหมายเลขดำที่ ๑๙๕๓/๒๕๕๕ นายประจวบ ภู่พลับ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๕ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง และไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๒๓ คดีหมายเลขดำที่ ๑๙๒๒/๒๕๕๕ นายพิษณุ เชิดชุเกียรติไพศาล ที่ ๑ กับพวก รวม ๒๕ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๒๔ คดีหมายเลขดำที่ ๑๘๒๒/๒๕๕๕ นายชั้น ด้วงใหญ่ ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๓ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๒๕ คดีหมายเลขดำที่ ๑๘๑๒/๒๕๕๕ นางนันท์พิชชา นพเก้า ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๘ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๒๖ คดีหมายเลขดำที่ ๑๗๗๖/๒๕๕๕ นางจิตรา วิทยะถาวร ที่ ๑ กับพวก รวม ๒๗ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๒๗ คดีหมายเลขดำที่ ๑๗๓๓/๒๕๕๕ นายวีรยุทธ สุกสอน ที่ ๑ กับพวกรวม ๓๐ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๒๘ คดีหมายเลขดำที่ ๑๖๓๒/๒๕๕๕ นางสาวสุภัทรา ภู่พันธ์ ที่ ๑ กับพวก รวม ๓๐ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๒๙ คดีหมายเลขดำที่ ๑๕๕๕/๒๕๕๕ นางสาวงามชื่น คูอมรพัฒนะ ที่ ๑ กับพวก รวม ๓๐ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๓o คดีหมายเลขดำที่ ๑๕๒๒/๒๕๕๕ นายทัศพงศ์ บุญภักดี ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๕ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๓๑ คดีหมายเลขดำที่ ๑๕๑๔/๒๕๕๕ นางดุจหทัย บุญคง ที่ ๑ กับพวกรวม ๓๐ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๓๒ คดีหมายเลขดำที่ ๑๔๖๗/๒๕๕๕ นางสาวพัฒนาวรรณ นาเลาห์ ที่ ๑ กับพวก รวม ๓๐ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๓๓ คดีหมายเลขดำที่ ๑๓๙๒/๒๕๕๕ เด็กชายศิขเรศ เชื้ออินสูง ที่ ๑ กับพวกรวม ๓๙ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๓๔ คดีหมายเลขดำที่ ๑๓๓๘/๒๕๕๕ นายมิตร ภู่เพชร ที่ ๑ กับพวกรวม ๓๖ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๓๕ คดีหมายเลขดำที่๑๒๕๓/๒๕๕๕ นายเจ็คกี้ อดุลยวิจิตร ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๑ คน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ ๑ กับพวกรวม ๖ คน (คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๕) ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๓๖ คดีหมายเลขดำที่ ส. ๑/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ส. ๑๕/๒๕๕๘ นายขจรศักดิ์ จันทร์มณี ที่ ๑ กับพวกรวม ๗๖ คน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ๑ กับพวกรวม ๗ คน กก.วล. ที่ ๑ สผ. ที่ ๒ รมว.ทส. ที่ ๓ ให้อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้กเป็นโครงการที่ต้องจัดทำ EHIA ศาลปกครองระยองมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่๑ ถึง๓ ออกประกาศให้อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้กเป็นโครงการที่ต้องจัดทำ EHIA เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๕๘
๓๗ คดีหมายเลขดำที่ ส.๒/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ส. ๑๑๔/๒๕๕๘ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ ๑ กับพวกรวม ๙๒ คน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คน (เพิกถอนประกาศรุนแรง) ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๕๘ และไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๓๘ คดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๐๙/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๙๒/๒๕๕๘ นายวัลลภ เปรุนาวิน กับพวกรวม ๒๓ คน บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ร้องสอดที่ ๑ บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ร้องสอดที่ ๒ -นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจะเกร็ง ที่ ๑ -กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๒ -กระทรวงมหาดไทย ที่ ๓ -กรมธุรกิจพลังงาน ที่ ๔ -กระทรวงพลังงาน ศาลปกครองกลาง พิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ศาลปกครองสูงสุด พิพากษายืน เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘
๓๙ คดีหมายเลขดำที่๕๒๘/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๗๓๐/๒๕๕๔ นายจุฑารมณ์ มั่งคั่ง กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ ๑ กับพวกรวม ๙ คน (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๙) ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจาก สารบบความ
๔o คดีหมายเลขดำที่ ส. ๑๒๓/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ส. ๘๒/๒๕๕๗ นายชาญ อาชามงคล ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๑๔ คน -คชก.ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและการบริการชุมชน ที่ ๑ -กทม. ที่ ๒ -สำนักงานเขตบางกะปิ ที่ ๓ -บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่ ๔ ศาลปกครองกลางศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนคำฟ้อง
๔๑ คดีหมายเลขดำที่๕๖๔/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๖๘/๒๕๕๕ นายอดิเรก อินพันทัง กับพวกรวม ๕ คน(บริษัท เพชรบุรี เทอร์มินัล จำกัด ผู้ร้องสอด) -สผ. ที่ ๑ -กรมธุรกิจพลังงาน ที่ ๒ -คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯด้านโครงการ โครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ ที่ ๓ ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง และไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๔๒ คดีหมายเลขดำที่ส.๕-ส.๖/๒๕๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ ส.๓-ส.๕/๒๕๕๖ นางมหาธยา ศรอากาศ ที่ ๑ นายมานัส สุนทรโชติ ที่ ๒ -องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต ที่ ๑ -สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๒ -กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ ๓ ศาลปกครองระยองได้ยกฟ้อง สผ. และ คชก.
๔๓ คดีหมายเลขดำที่๑๔๓๕/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๑๙/๒๕๕๕ นางสาวปรีชลักษณ์ ดาโลดม -สผ. ที่ ๑ -ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ที่ ๒ -ผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและเคมี ที่๓ ฟ้องให้ สผ. ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๐๖,๗๐๗ บาทกรณีไม่ต่อสัญญาจ้าง ศาลปกครองกลาง พิพากษายกฟ้อง เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๑๙/๑๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๔๔ คดีหมายเลขดำที่ ๗๙๐/๒๕๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๓๖/๒๕๕๕ นายปราโมช พอจิต กับพวกรวม ๓๑ คน(บริษัทศุภราช ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ผู้ร้องสอด) -สผ. ที่ ๑ -ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ ๒ ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง และไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๔๕ คดีหมายเลขดำที่ ๖๔๒/๒๕๕๐ คดีหมายแลขแดงที่๒๕๖/๒๕๕๖ นายสมคิด ดวงแก้ว กับพวกรวม ๒๖ คน บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัดผู้ร้องสอด -กรมชลประทาน ที่ ๑ -คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ด้านโครงการพลังงาน ที่ ๒ -กรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ ๓ ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง และไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
๔๖ คดีหมายเลขดำที่ 224/2553 คดีหมายเลขแดงที่๓๘๙/๒๕๕๕ บริษัท เอเซีย เทอร์มินัล จำกัด -สผ. ที่ ๑ -เลขาธิการ สผ. ที่ ๒ -คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ ที่ ๓ ศาลปกครองกลางศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนคำฟ้อง และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
๔๗ คดีหมายเลขแดงที่อ.๒๖/๒๕๕๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ -เมืองพัทยา ที่ ๑ -คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ที่ ๒ -คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ๓ ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๔๘ คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๗/๒๕๕๓ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จำกัด -สผ. ที่ ๑ -นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ ที่ ๒ -นางสมจินต์ พิลึก ที่ ๓ -นายสมชาย พรชัยวิวัฒน์ ที่ ๔ -นางสมร มุตตามระ ที่ ๕ -นางเครื ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓
๔๙ คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.๓๓/๒๕๕๓ บริษัท ฉลองคอนกรีต ๑๙๙๙ จำกัด กับพวกรวม ๒๒ คน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓
๕o คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๙๖๓/๒๕๕๖ นายกิตติภพ สิทธิสว่างกับพวกรวม ๑๗ คน -กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีที่ ๑ -คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ ที่ ๒ -สผ. ที่ ๓ ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
๕๑ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๑๘/๒๕๕๒ บริษัท ภูมิภวัน จำกัด -สผ. ที่ ๑ -เลขาธิการ สผ. ที่ ๒ -คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ด้านโครงการที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศที่ ๓ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องแต่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น (เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒) เป็นให้เพิกถอนมติที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ ที่มีมติไม่เห็นชอบรายงานการวิเคราะห
๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๙๐๗/๒๕๕๐ นายตั้งใจ ศาสตร์ศศิกับพวกรวม ๘ คน(บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ร้องสอด) -สผ. ที่ ๑ -คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ด้านโครงการที่พักอาศัย ที่ ๒ ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา ยกฟ้อง เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๐
๕๓ คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๓๓/๒๕๔๙ นายสมพิศ มีแสง -กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ ๑ -สผ. ที่ ๒ -รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ๓ ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๔๙
๕๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๐๕-๒๐๖/๒๕๔๙ นางสาวใกล้รุ่ง เพิ่มสินกับพวกรวม ๑๑ คน(บริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จำกัด ผู้ร้องสอดที่๑ สผ. ผู้ร้องสอดที่ ๒) -นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ที่ ๑ - อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ ๒ -รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ ๓ ศาลได้จำหน่ายคดีนี้ออกจากสารบบความ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๔๙
๕๕ คดีหมายเลขแดงที่๒๒/๒๕๔๘ บริษัทสยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จำกัด -สผ. ที่ ๑ -คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ด้านโครงการอุตสาหกรรม ที่ ๒ ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๔๘
๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๖๐๑/๒๕๔๗ นายใจ บัวทั่ง -เทศบาลเมืองคูคต ที่ ๑ -จังหวัดปทุมธานี ที่ ๒ -คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ๓ ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๔๗