New Document สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สธศ. กลุ่มงานธรรมชาติ

ภาคกลาง

29

ภาคตะวันออก

24

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

62

ภาคเหนือ

60

ภาคใต้

88

ภาคกลาง

29

ภาคตะวันออก

24

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

62

ภาคเหนือ

60

ภาคใต้

88

รายชื่อแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของประเทศไทย

ที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของท้องถิ่น
อันควรอนุรักษ์ในปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ชื่อสถานที่ จังหวัด
ลำดับ ชื่อสถานที่ จังหวัด
หมายเหตุ

*แหล่งธรรมชาติที่ได้มีการจัดการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเฉพาะแหล่งไว้แล้ว
**แหล่งธรรมชาติที่ได้มีการจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติเฉพาะแหล่งไว้แล้วและได้รับสนับสนุนเงินงบประมาณเบื้องต้นบางส่วนให้แก่จังหวัดที่รับผิดชอบดูแลเพื่อดำเนินการตามแผนการจัดการฯดังกล่าว

เที่มา

แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๒) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม