New Document สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองทุนสิ่งแวดล้อม

เงินคงเหลือยกมาจากไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1,963,517,078.91 บาท
การรับเงิน 109,508,195.72 บาท
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,908,644.89 บาท
2. รับคืนเงินจากกองทุน บาท
3. เงินรับคืนจากโครงการ 2,225,435.13 บาท
4. รับคืนเงินจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารโครงการ 160,440.20 บาท
5. รับคืนงินจ่ายให้ผู้กู้ 100,794,263.35 บาท
6. รับคืนดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม 625,006.70 บาท
7. รับคืนเงินจากรายรับอื่น(ค่าบริการและค่าปรับ) 8.74 บาท
8. รับเงินคืนจากการให้บริการระบบป้องกันมลพิษ(มาตรา๙๓) 3,794,396.71 บาท
การจ่ายเงิน 37,954,462.00 บาท
1. รายจ่ายเพื่อบริหารกองทุน 15,174,343.00 บาท
1.1 กรมบัญชีกลาง 0.00 บาท
1.2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15,174,343.00 บาท
2. เงินอุดหนุน 22,780,119.00 บาท
1.1 รายจ่ายเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 22,680,119.00 บาท
1.2 รายจ่ายเพื่อสร้างและรักษาระบบป้องกันมลพิษ 100,000.00 บาท
3. เงินกู้ (ผ่านผู้จัดการ - บมจ.ธนาคารกรุงไทย) บาท
เงินคงเหลือยกไป 2,035,070,812.63 บาท

ประเภทของวงเงิน
งบประมาณที่ให้แก่หน่วยต่าง ๆ

จำนวนโครงการแผนภูมิแสดงสัดส่วนตามประเภทของการให้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อม