New Document สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สชพ.
รายงานสถานภาพการจัดทำนโยบายและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
นโยบายและแผนงาน การดำเนินงาน
อยู่ระหว่างวางแผน อยู่ระหว่างการเก็บรวบรววมข้อมูล อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ
1. การจัดทำนโยบายและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน      
2.1. การจัดทำฐานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน (องค์ความรู้)      
2.2. การจัดทำฐานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน (เครือข่าย) (100)      
2.3. การจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน (เครือข่าย)      
3. การส่งเสริมกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน (2)      
4.1 นโยบายและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ (คณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านมลทัศน์)      

ความร่วมมืออาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

           สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น หน่วยงานประสานงานกลางของประเทศ (National Focal Point) ของคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities : AWGESC) ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินงานตาม “แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562” (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint: ASCC Blueprint 2025 ) โดยเฉพาะภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ที่จัดอยู่ภายใต้หัวข้อ (C) ความยั่งยืน(Sustainable) หัวข้อย่อย (C2) เมืองยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmentally Sustainable Cities)

            ที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายฯ มีการดำเนินงานที่สำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ได้แก่ (1) โครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Environmentally Sustainable CitiesAward : ASEAN ESC Award) (2) การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง (City Biodiversity Index: CBI) (3)การศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน (4) โครงการเมืองต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนในประเทศไทย (Model Cities Programme) (โครงการปรับปรุงคุณภาพอากาศเมืองขนาดเล็กในเขตภูมิภาคอาเซียน) (Clean Air for Smaller Cities in the ASEAN Region) และ (6) โครงการ City Link Pilot Partnership between US and ASEAN Member States

             ในระหว่างปี 2559-2560 สำนักงานนโยบายฯได้คัดเลือกเมือง (เทศบาล) เพื่อเสนอเป็นตัวแทนประเทศไทยในรางวัลอาเซียนฯ ครั้งที่ 4  เริ่มจากการเตรียมความพร้อมเมือง โดยเผยแพร่ความรู้ เรื่อง เกณฑ์และตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเชิญชวนเมืองนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม จากนั้นผู้แทนสำนักงานนโยบายฯและคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) ได้สำรวจข้อเท็จจริงในพื้นที่และประชุมพิจารณาคัดเลือกเมือง ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองของเทศบาล 10 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลเมืองพิจิตร เทศบาลเมืองสระบุรี และเทศบาลเมืองป่าตอง และจัดพิธีมอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณให้แก่เมืองที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร และได้คัดเลือกเมือง 4 แห่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าเสนอในการพิจจารณารางวัล ASEAN ESC Award 2017 ในการประชุมคณะทำงาน AWGESC ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ผลปรากฎว่า เมืองทั้ง 4 แห่ง ได้รับรางวัลฯ ร่วมกับเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ดังนี้ ประเภทเสนอโดยประเทศ (City Nomination)  คือ เทศบาลเมืองน่าน ประเภทแข่งขัน (Certificate of Recognition) เทศบาลนครขอนแก่น (ด้านอากาศ) เทศบาลนครภูเก็ต (ด้านน้ำ) เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านการจัดการขยะและพื้นที่สีเขียว) โดยผลการคัดเลือกดังกล่าวได้รับเห็นชอบในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2560 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และได้รับการรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2560 โดยมีพิธีมอบรางวัลฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ เนการาบรูไนดารุสซาลาม

อ่านต่อ >>

ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว (Thai Green Urban :TGU)

     ระบบฐานข้อมูลTGU เริ่มพัฒนาในปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลย่อย 3 ส่วน ได้แก่ (1) ผลการปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อม (2) ต้นแบบพื้นที่สีเขียวในเมือง และ (3) ปริมาณพื้นที่สีเขียวชุมชนของประเทศไทย

     ในปี 2560 ได้มีการปรับปรุงข้อมูลขนาดพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เทศบาลนคร ทั้งหมด 30 แห่ง  สรุปได้ว่าเทศบาลนครที่มีพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากร 10 ตารางเมตรต่อคน ขึ้นไป (ตั้งแต่ 10 ถึง 250 ตารางเมตรต่อคน) มีจำนวน 25 เทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 ที่กำหนดพื้นที่สีเขียวในเมือง ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตรต่อคน ทั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยขนาดพื้นที่สีเขียวของเทศบาลจำนวน 30 แห่ง อยู่ที่ 38.75 ตารางเมตรต่อคน และประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนเทศบาลนครทั้งหมด มีขนาดพื้นที่สีเขียว น้อยกว่า 15 ตารางเมตรต่อคน

หมายเหตุ

     1.  พื้นที่สีเขียวในระบบฐานข้อมูล TGU แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ 2) พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ 3) พื้นที่สีเขียวเฉพาะ 4) พื้นที่สีเขียวบริเวณริมทางสัญจร และ 5) พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน โดยรวมพื้นที่แหล่งน้ำและพื้นที่โล่ง

     2. ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2560 และ สชพ. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบฐานข้อมูล TGU อย่างต่อเนื่อง

 

อ่านต่อ >>

รายงานสถานภาพศูนย์ราชการ   

มีแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บท ศูนย์ราชการ (ครม.

รายงานสถานภาพพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปพื้นที่สีเขียว  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่สีเขียว
ไม่น้อยกว่า ๕ ตารางเมตรต่อคน