New Document สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

EIA/EHIA/IEE ที่ได้รับความเห็นชอบ
แยกตามประเภทประจำปี พ.ศ.

EIA/EHIA/IEE ที่เสนอให้สผ.พิจารณาในแต่ละเดือน

หมายเหตุ : โครงการที่ผ่านความเห็นชอบไม่ได้พิจารณาแล้วเสร็จภายในเดือนเดียวกัน

โครงการ สถานะ หมายเหตุ / เลขที่หนังสือ

ลำดับ ชื่อนิติบุคคล สถานะภาพ