New Document สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานนโยบายและแผน

การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

เป้าหมาย เป้าประสงค์ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ หน่วยงานสนับสนุน ตัวชี้วัด สถานภาพตัวชี้วัด นโยบาย/แผนที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและอุปสรรค
เป้าหมาย 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ 6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี 2573 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทส./กษ./มท. หน่วยงานสนับสนุน สธ./อก./สกว./วท. (สสนก.)/ สสช. 6.1.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการน้ำดื่มที่ได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุด้วยการดำเนินงานตามแผนที่มีในปัจจุบัน หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : ทน. โดยมีข้อมูล ปี 2557 เขตเมือง : ประชาชนเข้าถึงน้ำบริโภคที่สะอาด ร้อยละ 100 , สัดส่วนประชากรที่ดื่มน้ำที่มีคุณภาพ ร้อยละ 42 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2558 - 2569 ในยุทธศาสตร์ที่หนึ่งยุทธศาสตร์การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค
เป้าหมาย 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ 6.2 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิงและกลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทส./กษ./มท. หน่วยงานสนับสนุน สธ./อก./สกว./วท. (สสนก.)/ สสช. 6.2.1 ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัยได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุด้วยการดำเนินงานตามแผนที่มีในปัจจุบัน หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : กรมอนามัย โดยมีข้อมูล สัดส่วนครัวเรือนในเมืองและชนบทที่ใช้ส้วมถูกสุขลักษณะ ร้อยละ 99.8 และ 99.6 ในปี 2556 และข้อมูลส้วมสาธ แผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (2556 - 2559)
เป้าหมาย 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ 6.3 ยกระดับคุณภาพน้ำ โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้ำเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี 2573 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทส./กษ./มท. หน่วยงานสนับสนุน สธ./อก./สกว./วท. (สสนก.)/ สสช. 6.3.1 ร้อยละของน้ำเสียได้รับการบำบัดอย่างปลอดภัย ปี 2558 มีปริมาณน้ำเสียจากชุมชนที่ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถบำบัดได้ ร้อยละ 26.9 ของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล : คพ. แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 -2559
เป้าหมาย 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ 6.3 ยกระดับคุณภาพน้ำ โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้ำเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี 2573 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทส./กษ./มท. หน่วยงานสนับสนุน สธ./อก./สกว./วท. (สสนก.)/ สสช. 6.3.2 ร้อยละของแหล่งน้ำ (เช่นมหาสมุทร ทะเล ทะเลสาบแม่น้ำ ธารน้ำ คลอง หรือสระน้ำ)ที่มีคุณภาพน้ำโดยรอบที่ดี - ปี 2558 คุณภาพน้ำแหล่งน้ำสำคัญทั่วประเทศ 52 แหล่งน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 43, คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยะล 16 - ประเทศไทยมีการเก็บข้อมูลเทียบกับ water quality index (WQI) แล้ว หน่วยงานจัดเก็บข้ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2558 - 2569
เป้าหมาย 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ 6.3 ยกระดับคุณภาพน้ำ โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้ำเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก ภายในปี 2573 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทส./กษ./มท. หน่วยงานสนับสนุน สธ./อก./สกว./วท. (สสนก.)/ สสช. ขอเพิ่มตัวชี้วัด 6.3.3 ร้อยละของน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่
ดูทั้งหมด >>

การขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564  


ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน ตัวชี้วัด สถานภาพการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 1.1.1 แผนงานทรัพยากรป่าไม้ 1.1 ประกาศใช้แผนที่แนวเขตพื้นที่ป่าที่มีแนวเขตเดียวกัน (one map) และข้อมูลการถือครองที่ดินครอบคลุมทั่วประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 1.1.1 แผนงานทรัพยากรป่าไม้ 1.2 พื้นที่ที่มีสภาพป่า (ป่าอนุรักษ์/ป่าเศรษฐกิจ) ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 1.1.2 แผนงานทรัพยากรน้ำ/น้ำบาดาล 1.3 ระดับการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ IWRM (ดัชนี 0-100)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 1.1.3 ทรัพยากรดินและที่ดิน 1.4 ร้อยละของพื้นที่ดินที่ถูกทำให้เสื่อมโทรมเทียบกับพื้นที่ดินทั้งหมด (ลดลง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 1.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 1.1.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1.5 พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งทะเล (ลดลง)
ดูทั้งหมด >>