New Document สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรอบความร่วมมืออาเซียน ประเภท ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ สผ.
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรอบความร่วมมืออาเซียน พหุภาคี - แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม (ASEAN Strategic Plan on Environment: ASPEN) ได้รับความเห็นชอบในหลักการ ยกเว้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาอาเซียน (ASEAN Specialised Meteorology Centre: ASMC) โดย ASPEN บรรจุแผนปฏิบัติการทั้ง ๗ ด้านของคณะ - สผ. อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้ร่างแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ในแต่ละด้านที่ สผ. เป็นหน่วยประสานงานกลาง ซึ่งประกอบด้วย ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน และด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภ
- สำนักเลขาธิการอาเซียน อยู่ระหว่างปรับปรุงตัวชี้วัดภายใต้แผนงานประชาคมอาเซียน โดยมีหนังสือแจ้งเวียนประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อขอรับความคิดเห็น - สผ. อยู่ระหว่างพิจารณาตัวชี้วัดภายใต้แผนงานประชาคมอาเซียน และจักต้องนำเสนอข้อคิดเห็นให้กับ กตป./สป.ทส. เพื่อรวบรวมส่งเป็นข้อคิดเห็นในนาม ทส.
ดูทั้งหมด >>
ข้อตกลงการค้าเสรี ประเภท สถานะ ประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Trade in Services Agreement: ATISA) อยู่ระหว่างดำเนินการ ตรวจสอบกฎหมายหรือมาตรการที่มีการปฏิบัติที่แตกต่างระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับนักลงทุนไทย พบว่า กฎระเบียบของ สผ. ที่คาดว่าอาจขัดกับความตกลง (Types of Obligation) มีจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรั
ดูทั้งหมด >>