New Document สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ วันที่ Issue ประเภท เกี่ยวข้องกับ รายละเอียด
1 15/12/2017 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐ พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (สชพ.), ดูรายละเอียด
2 15/11/2017 การประชุม COP 23 เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สปอ.), ดูรายละเอียด
3 14/11/2017 การประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒๑ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กลุ่มงานมรดกโลก, ดูรายละเอียด
4 28/03/2017 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 – 2564 (แผนปฏิบัติการฯ) ความหลากหลายทางชีวภาพ กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กทส.), ดูรายละเอียด
5 17/10/2016 Green vision : ขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางแผนฯ 12 สู่ความยั่งยืน ความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (สตป.), พัฒนาระบบบริหาร (กพร.), ดูรายละเอียด
  • ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
  • « Previous
  • 1
  • Next »