New Document สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Hot Issue
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (สชพ.),
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
15 ธ.ค. 60
เพื่อทราบ

รายการความคืบหน้า