New Document สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • ข้อมูลทั้งหมด 410 รายการ
 • « Previous
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
ลำดับ วันที่
รับเรีื่อง
เรื่อง ผู้รับ ความคืบหน้า สถานะ รายละเอียด
1 13/08/2019 โครงการอาคารชุด ไอวี่ สุขุมวิท 18 กตป. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
2 08/08/2019 ราษฎรคัดค้านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลและโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล และคัดค้านการรับฟัง รวมทั้งขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินยุทธศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อม กตป. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
3 06/08/2019 ขอให้ดำเนินการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยให้เป็นไปตามกฎหมาย กตป. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
4 31/07/2019 ขอให้ยกเลิกเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ค1) โครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบรษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด กตป. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
5 30/07/2019 ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ แอสคอทท์ ทองหล่อ บางกอก กตป. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
6 26/07/2019 การคัดค้านการก่อสร้างโครงการอาคารชุด Rise Phahon-inthamara กตป. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
7 25/07/2019 ขอคืนที่ดินซึ่งเป็นสิทธิของดิฉันที่พึงจะได้ กตป. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
8 22/07/2019 ขอคัดค้านการลงมติเห็นชอบของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คำขอประทานบัตรที่ 100/2558 และคำขออื่นที่เกี่ยวข้อง กตป. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
9 22/07/2019 คัดค้านโครงการ The Privacy Park Ramindra กตป. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
10 22/07/2019 คัดค้านสรุปผลการประชุมโครงการ The Privacy Park Ramindra วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 กตป. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
11 22/07/2019 คัดค้านการสร้างอาคารชุด Rise Phahon Inthamara กตป. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
12 22/07/2019 ขอให้มีคำสั่งระงับและตรวจสอบแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโครงการ Areeya Residence พร้อมทั้งขอให้เยียวยาความเสียหาย กตป. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
13 22/07/2019 ส่งเรื่องร้องเรียนเพิ่อพิจารณาดำเนินการ กตป. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
14 19/07/2019 โครงการคอนโดมีเนียม นิวนอร์ดิก ภูเก็ต วอเตอร์เวิร์ลไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงจากการประชุมร่วมหามาตรการแก้ไขและลดข้อห่วงกังวลของเพื่อนบ้าน และขอคำชี้แนะที่จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อบังคับให้โครงการปฏิบัติตามข้อตกลง กตป. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
15 18/07/2019 คัคค้านเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตและแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน SPP Hybrid ขนาด 20 เมกะวัตต์ ครั้งที่ 1 ของบริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด กตป. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
16 11/07/2019 ขอชี้แจงข้อเท็จจริงในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม สำหรับโครงการเหมืองแร่โพแทซและเกลือหิน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ของบริษัทอาเซียนโปแตซชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) และขอคัดค้านการรับรองโครงการดังกล่าว ให้เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ กตป. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
17 11/07/2019 รายงานผลการดำเนินการ กรณีมีผู้คัดค้านการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ (โรงงานน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวมวล) กตป. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
18 10/07/2019 ขอคัดค้านโครงการ และไม่เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 กตป. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
19 09/07/2019 ขอให้แก้ไขและเพิ่มเติมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแแวดล้อม กตป. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
20 08/07/2019 การคัดค้านการก่อสร้างอาคารชุดโครงการ Modiz Collection Bang Pho ฉบับที่ 2 กตป. อยู่ระหว่างดำเนินการ ดูรายละเอียด
 • ข้อมูลทั้งหมด 410 รายการ
 • « Previous
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6